اوراق ثبت طرح های صنعتی

برند سروکوه به جهت جلو گیری از سو استفاده سود جویان و پاسداری از تمام حقوق مادی و معنوی این برند اقدام به ثبت قانونی تک به تک کالا های خود کرده است تا به هنگام لزوم از حق طبیعی خود به انواع تولید کننده آن کالا ها دفاع کند.