مشخصات فردی(ضروری)
قیمت را با اعداد انگلیسی و به تومان وارد کنید نه به ریال. مثلا 10000 تومان و نه 100000 ریال.

فرم پرداخت آزاد

به هیچ وجه بدون هماهنگی هیچ مبلغی را در اینجا پرداخت نکنید.
این فرم جت پرداخت های آزاد و مبالغ از پیش هماهنگ شده می باشد.
مسئولیت هر گونه پرداخت خودسرانه از طرف شما بر عهده خود شما بوده.
((( چنانچه خودسرانه اقدام به پرداخت مبلغی از این بخش کنید در بهترین حالت ممکن مبلغ شما با کسر 9% مالیات طی 7 تا 10 روز کاری به شما پرداخت خواهد شد ))).

مشخصات فردی(ضروری)
قیمت را با اعداد انگلیسی و به تومان وارد کنید نه به ریال. مثلا 10000 تومان و نه 100000 ریال.