دسامبر 20, 2019

اجاق های هیزمی یا سفری

اجاق های هیزمی یا سفری از جمله ابزاری است که با سوزاندن هیزم یا ذغال تولید گرما می کند.بیشترین کاربرد این ابزار به غیر از گرما آشپزی کردن در طبیعت.