دسامبر 31, 2019

بخاری هیزمی یا سفری سروکوه

بخاری هیزمی یا سفری سروکوه یک نوع سیستم گرمایشی است که از آن برای گرم کردن خانه استفاده می شود و همچنین می توان به منظور های مختلف از آن استفاده شود