اکتبر 22, 2021

بررسی لیوان چوبی sg1

بررسی لیوان چوبی sg1 در این مقاله به بررسی لیوان چوبی sg1 می پردازیم. برند: سروکوه جنس: چوب درخت گردو عرض: 6.5 سانتیمتر دهانه لیوان: 6.5 […]
اکتبر 22, 2021

بررسی کوکسا swk8

بررسی کوکسا گردوی جنگلی swk8 در این مقاله به بررسی کوکسا گردوی جنگلی swk8 می پردازیم. برند: سروکوه جنس: چوب درخت گردو عرض: 16 سانتیمتر دهانه […]
اکتبر 22, 2021

بررسی کوکسا چوبی swk4

بررسی کوکسا لیوان چوبی swk4 در این مقاله به بررسی کوکسا لیوان چوبی swk4 می پردازیم. برند: سروکوه جنس: چوب راش عرض: 15 سانتیمتر دهانه لیوان: […]
اکتبر 22, 2021

بررسی کوکسا طبیعت‌گردی swk6

بررسی لیوان کوکسا طبیعت‌گردی swk6 در این مقاله به بررسی لیوان کوکسا  طبیعت‌گردی swk6 می پردازیم. برند: سروکوه جنس: چوب درخت گردوی ترکیبی عرض: 15 سانتیمتر […]
اکتبر 22, 2021

بررسی کوکسا گردو swk10

بررسی کوکسا چوب گردو swk10 در این مقاله به بررسی کوکسا چوب گردو swk10  می پردازیم. برند: سروکوه طول: 12 سانتیمتر عرض: 9 سانتیمتر ارتفاع: 7 […]
اکتبر 22, 2021

بررسی کوکسا swk17

بررسی کوکسا چوب راش کناره swk17 در این مقاله به بررسی کوکسا چوب راش کناره swk17 می پردازیم. برند: سروکوه طول: 15 سانتیمتر عرض: 9 سانتیمتر […]
اکتبر 22, 2021

بررسی کوکسا توسکای swk9

بررسی کوکسا توسکای ییلاقی swk9 در این مقاله به بررسی کوکسا توسکای ییلاقی swk9 می پردازیم. برند: سروکوه طول: 16 سانتیمتر عرض: 9 سانتیمتر ارتفاع: 7 […]
اکتبر 22, 2021

بررسی کوکسا چوبی swk1

بررسی کوکسا لیوان چوبی swk1 در این مقاله به بررسی کوکسا لیوان چوبی swk1 می پردازیم. برند: سروکوه جنس: چوب درخت گردو عرض: 15 سانتیمتر دهانه […]
اکتبر 22, 2021

بررسی کوکسا چوبی swk2

بررسی کوکسا لیوان چوبی swk2 در این مقاله به بررسی کوکسا لیوان چوبی swk2 می پردازیم. برند: سروکوه جنس: چوب درخت توت عرض: 15 سانتیمتر دهانه […]
اکتبر 22, 2021

بررسی کوکسا گردو swk3

بررسی کوکسا چوب گردو 200 ساله swk3 در این مقاله به بررسی کوکسا چوب گردو 200 ساله swk3 می پردازیم. برند: سروکوه جنس: چوب درخت گردو […]
اکتبر 22, 2021

بررسی کوکسای بوشکرفت swk5

بررسی کوکسای بوشکرفت swk5 در این مقاله به بررسی کوکسای بوشکرفت swk5 می پردازیم. برند: سروکوه جنس: چوب درخت گردوی اسلب طول: 15 سانتیمتر عرض: 9 […]
اکتبر 22, 2021

بررسی لیوان آبجو طبیعت‌گردی

بررسی لیوان آبجو طبیعت‌گردی swg2 در این مقاله به بررسی بررسی لیوان آبجو طبیعت‌گردی swg2 می پردازیم. برند: سروکوه جنس: چوب درخت گردوی اسلب طول: 14 […]
اکتبر 22, 2021

بررسی کوکسای گردوی دست‌تراش

بررسی کوکسای گردوی دست‌تراش swk18 در این مقاله به بررسی کوکسای گردوی دست‌تراش swk18 می پردازیم. برند: سروکوه جنس: چوب درخت گردو طول: 15 سانتیمتر عرض: […]
اکتبر 22, 2021

بررسی کوکسای چوب سرخ

بررسی کوکسای چوب سرخ swk13 در این مقاله به بررسی کوکسای چوب سرخ swk13 می پردازیم. برند: سروکوه جنس: چوب درخت سرخدار طول: 15 سانتیمتر عرض: […]
اکتبر 22, 2021

بررسی کوکسای طبیعتگردی بوشکرفت

بررسی کوکسای طبیعتگردی بوشکرفت swk7 در این مقاله به بررسی کوکسای طبیعتگردی بوشکرفت swk7 می پردازیم. برند: سروکوه جنس: چوب درخت گردو طول: 15 سانتیمتر عرض: […]
اکتبر 22, 2021

بررسی کوکسای ماهون swk12

بررسی کوکسای ماهون کهن swk12 در این مقاله به بررسی کوکسای ماهون کهن swk12 می پردازیم. برند: سروکوه جنس: چوب ماهون کهن طول: 15 سانتیمتر عرض: […]
اکتبر 22, 2021

بررسی کوکسای چوب گلابی

بررسی کوکسای چوب گلابی  swk11 در این مقاله به بررسی کوکسای چوب گلابی swk11  می پردازیم. برند: سروکوه جنس: چوب درخت گلابی طول: 13 سانتیمتر عرض: […]
اکتبر 22, 2021

بررسی کوکسای چوب بلوط

بررسی کوکسای چوب بلوط swk15 در این مقاله به بررسی کوکسای چوب بلوط swk15  می پردازیم. برند: سروکوه جنس: چوب درخت بلوط طول: 15 سانتیمتر عرض: […]
اکتبر 22, 2021

بررسی کوکسای سوپ‌خوری swk16

بررسی کوکسای بزرگ سوپ‌خوری swk16 در این مقاله به بررسی کوکسای بزرگ سوپ‌خوری swk16  می پردازیم. برند: سروکوه جنس: چوب درخت گردو طول: 18 سانتیمتر عرض: […]
اکتبر 22, 2021

بررسی آبنوس سیاه swk14

بررسی آبنوس سیاه swk14 در این مقاله به بررسی آبنوس سیاه swk14  می پردازیم. برند: سروکوه جنس: چوب آبنوس سیاه طول: 15 سانتیمتر عرض: 9 سانتیمتر […]
اکتبر 21, 2021

بررسی شرابخوری چوبی swg3

بررسی شراب خوری چوبی swg3 در این مقاله به بررسی شرابخوری چوبی swg3 می پردازیم. برند: سروکوه جنس: چوب درخت گردو طول: 7 سانتیمتر عرض: 7 […]