اکتبر 13, 2021

بررسی کبریت ضدآب SFL8

بررسی کبریت ضدآب SFL8 در این مقاله به بررسی کبریت ضدآب SFL8 می پردازیم. مشخصات محصول: طول: 3 سانتیمتر عرض: 3 سانتیمتر ارتفاع: 5.5 سانتیمتر وزن: […]
اکتبر 13, 2021

بررسی آتشزنه استیل SFS1

بررسی آتشزنه فایراستارتر استیل SFS1 در این مقاله به بررسی آتشزنه فایراستارتر استیل SFS1 می پردازیم. مشخصات محصول: طول فایراستارتر: 10 سانتیمتر قطر فایراستارتر: 1 سانتیمتر […]
اکتبر 13, 2021

بررسی آتشزنه فایراستارتر SFL11

بررسی آتشزنه فایراستارتر SFL11 در این مقاله به بررسی آتشزنه فایراستارتر SFL11 می پردازیم. برند: Zibbo طول: 7.5 سانتیمتر عرض: 7.5 سانتیمتر ارتفاع: 5.5 سانتیمتر وزن: […]
اکتبر 13, 2021

بررسی مشعل نجات SFL9

بررسی مشعل نجات SFL9 در این مقاله به بررسی مشعل نجات طبیعتگردی SFL9 می پردازیم. مشخصات مشعل: طول: 29 سانتیمتر عرض: 2.4 سانتیمتر ارتفاع: 2.4 سانتیمتر […]
اکتبر 13, 2021

بررسی مشعل SFL10

بررسی مشعل SFL10 در این مقاله به بررسی مشعل بقا در طبیعت SFL10 می پردازیم. بودن در طبیعت، روشن کردن آتش و جمع شدن در کنار […]
اکتبر 13, 2021

بررسی آتشزنه فایراستارتر SLF5

بررسی آتشزنه فایراستارتر SLF5 در این مقاله به بررسی آتشزنه فایراستارتر SLF5  می پردازیم. برند: Zibbo طول: 20 سانتیمتر عرض: 15 سانتیمتر وزن: 100 گرم در […]
اکتبر 13, 2021

بررسی آتشزنه فایراستارتر SFL7

بررسی آتشزنه فایراستارتر SFL7 در این مقاله به بررسی آتشزنه فایراستارتر SFL7، می پردازیم. برند: Zibbo طول: 20 سانتیمتر عرض: 15 سانتیمتر وزن: 60 گرم در […]
اکتبر 13, 2021

بررسی آتشزنه فایراستارتر  SFL4

بررسی آتشزنه فایراستارتر  SFL4 در این مقاله به بررسی آتشزنه فایراستارتر  SFL4 می پردازیم. برند: Zibo طول: 7.5 سانتیمتر عرض: 7.5 سانتیمتر ارتفاع: 5.5 سانتیمتر وزن: […]
اکتبر 13, 2021

بررسی آتشزنه فایراستارتر  SFL3

بررسی آتشزنه فایراستارتر  SFL3 در این مقاله به بررسی آتشزنه فایراستارتر  SFL3می پردازیم. برند: Zibo طول: 7.5 سانتیمتر عرض: 7.5 سانتیمتر ارتفاع: 5.5 سانتیمتر وزن: 60 […]
اکتبر 13, 2021

بررسی آتشزنه فایراستارتر SFL2

بررسی آتشزنه فایراستارتر SFL2 در این مقاله به بررسی آتشزنه فایراستارتر SFL2 می پردازیم. برند: Zibbo طول: 9 سانتیمتر عرض: 9 سانتیمتر ارتفاع 3 سانتیمتر وزن: […]
اکتبر 13, 2021

بررسی آتشزنه فایراستارتر SFL12         

بررسی آتش زنه فایراستارتر SFL12          در این مقاله به بررسی آتشزنه فایراستارتر SFL12 می پردازیم. برند: Zibbo طول: 6.5 سانتیمتر عرض: 6.5 سانتیمتر ارتفاع: 2 سانتیمتر […]
اکتبر 13, 2021

بررسی فایر استارتر SFL1       

بررسی آتش زنه فایر استارتر SFL1              در این مقاله به بررسی آتش زنه فایر استارتر SFL1  می پردازیم. برند: zibbo طول: 9 سانتیمتر عرض: 9 سانتیمتر […]