سروکوه صرفا یک برند تولید اجاق های هیزمی و لوازم کمپینگ و طبیعت گردی نیست بلکه اهداف والا تری از جمله کارآفرینی و فرهنگ سازی در زمینه حفظ و نگه داری طبیعت رادنبال می کند. به امید موفقیت برای تمام کسانی که به جز اهداف مادی کوتاه مدت و سود شخصی اهداف و آرزو های بزرگتری را دنبال می کنند.