سپتامبر 11, 2022

ساخت طناب از گیاهان 

ساخت طناب از گیاهان یکی از مهم‌ترین تجهیزات بقا طناب است، و قطعاً چیزی است که برای بقا در طبیعت باید در کیت بقای خود داشته […]
سپتامبر 11, 2022

ساخت طناب از مواد طبیعی

 ساخت طناب از مواد طبیعی طناب – یعنی نخ، ریسمان یا هر نوع طنابی – در شرایط بقا کاملاً ضروری است. می توان از آن برای […]